algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen Knap Staaltje Werk

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Knap Staaltje Werk en deelnemende partij.
1.2 Daar waar gesproken wordt van ‘deelnemende partij’ betreft het de opdrachtgever, d.w.z. de betalende partij (die een bedrijf of persoon kan zijn).
1.3 Daar waar gesproken wordt van ‘cursist’ betreft het de persoon of de personen die namens de deelnemende partij aan de training deelneemt cq deelnemen.
1.4 Daar waar gesproken wordt van ‘training’ en ‘workshop’ kan het alle soorten trainingen bijeenkomsten betreffen, zoals een dagtraining of meerdaagse opleiding.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijfformulier op de Knap Staaltje Werk website.
2.2 Met de elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart deelnemende partij zich akkoord met deze voorwaarden.
2.3 Alle bijeenkomsten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Deelnemende partij kan de training tot 3 weken (21 dagen) vòòr aanvang kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 21 dagen, tot 7 dagen vòòr de trainingsdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
3.2 Bij het niet verschijnen van de cursist op de trainingsdatum, om welke reden dan ook, is deelnemende partij Knap Staaltje Werk de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.3 In geval van verhindering op de trainingsdatum, kan deelnemende partij een vervanger sturen.
3.4 Bij annulering of verhindering door Knap Staaltje Werk, door ziekte, te weinig deelnemers of anderszins, wordt de cursist daar zo tijdig mogelijk van op de hoogte gebracht. Knap Staaltje Werk zal dan een nieuwe trainingsdatum vaststellen, waarbij deelnemende partij de vrijheid heeft daarvan af te zien en het eventueel betaalde gerestitueerd te krijgen.

Artikel 4: Facturering en betaling

4.1 Na inschrijving ontvangt deelnemende partij de factuur, die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
4.2 Heeft deelnemende partij zich korter dan twee weken van te voren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per omgaande te worden voldaan.
4.3 Indien Knap Staaltje Werk de betaling op de dag van de (eerste) trainingsbijeenkomst niet heeft ontvangen, kan cursist de toegang tot de training worden geweigerd, terwijl de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht blijven.
4.4 Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer deelnemer de cursus uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Knap Staaltje Werk behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door Knap Staaltje Werk verstrekte leermiddelen. De deelnemende partij en cursist is niet gerechtigd training- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Knap Staaltje Werk toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Knap Staaltje Werk sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, diefstal of ongeval ontstaan op de trainingslocatie.
6.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van een training niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Knap Staaltje Werk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Knap Staaltje Werk aan deelnemende partij in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
6.3 Aan de inhoud van de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7: Het certificaat van deelname

6.1 De cursist ontvangt na afloop van de training een certificaat van deelname. Op dit certificaat worden de NAW gegevens van de deelnemende partij (de bedrijfsgegevens) en de naam van de cursist, vermeld. Als die twee hetzelfde zijn, vervalt er uiteraard één.
6.2 Een certificaat van deelname wordt niet verstrekt als de cursist niet de gehele training aanwezig is geweest.
6.3 Op verzoek van cursist of deelnemende partij kunnen met toestemming van de deelnemende partij de NAW-gegevens op het certificaat worden aangepast. De naam van de cursist kan echter nooit worden aangepast.